Descrierea activitatii

Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași  a fost înființată prin H.C.J. nr. 11 din 31.01.2018 prin reorganizarea Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași înființat prin H.C.J. nr. 255 din 26.09.2012 prin reorganizarea Direcției Județene de Pază și Ordine Iași, instituție ce a fost înființată prin H.C.J. nr. 197 din 21.12.2004, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 371 din 2004 privind desființarea corpurilor gardienilor publici și înființarea Poliției Comunitare, completată și modificată prin H.C.J. nr 164 din 28.05.2007

Conform hotărârilor mai sus menționate, Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași  este serviciu public de interes județean cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii.

Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași  își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare si Funcționare.

Veniturile sunt realizate în totalitate din prestarea serviciilor de pază la obiective ale Consiliului Județean Iași si instituții subordonate ale acestuia.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcționare, obiectul de activitate este asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor aparținând domeniului public şi privat al județului Iași.

Consiliul Județean Iași stabilește, prin hotărâre, obiectivele de interes public județean la care se impune organizarea, pe baza de contract, a pazei cu agenți de pază și protecție din cadrul serviciului public.

Tarifele pentru serviciile prestate, se stabilesc prin Hotărâre de către Consiliul Județean Iași, pentru obiectivele aflate în subordinea ori în structura acestei instituții.

De asemeni prin hotărâre a Consiliului Județean poate desfășura si următoarele activități:

        pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor;

        pază a transporturilor de bunuri și valori importante;

        protecție personală specializată, denumita gardă de corp;

        asigură monitorizarea și intervenția la obiectivele de interes județean aflate în subordinea Consiliului
Județean
Iași;

Întregul personal al instituţiei este personal contractual fiind încadrat în condiţiile stipulate de Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor  valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, de H.G. nr. 301/2012 – Normele de aplicare a Legii 333/2003.

Cariera

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în cadrul Direcţiei Judetene de Pază si Protectie a Judeţului Iasi, se realizează prin concurs sau examen, toate posturile, de conducere şi de execuţie, fiind posturi contractuale. 

Concursurile se organizează în conformitate cu prevederile art.l din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea de Guvern nr.1027/2014.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante vor consta în 3 etape succesive, şi anume: 

 • Selecţia de dosare de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviu sau proba practică.

Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliu în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se
stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea şefilor structurilor în al căror stat de funcţii se va afla funcţia vacantă.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinerea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Structura organizatorica

HCJ 64 / 2023
Hotararea nr. 64 a Consiliului Judetean Iasi privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Protectie Iasi
Regulament de organizare si functionare
Stat de functii
Statul de functii aprobat prin Hotararea nr. 64 / 2023 a Consiliului Judetean Iasi.
Valabil de la 01.02.2023
Regulament intern actualizat 01.12.2020
Organigrama
Organigrama aprobata prin Hotararea nr. 64 / 2023 a Consiliului Judetean Iasi
Valabila de la 01.02.2023

Informatii de interes public

Conducerea

Danut Podea
Director interimar
Andrei Bosoi
Sef serviciu operativ (interimar)

Clienti

Contact

Iasi, Bulevardul Primaverii nr. 4
+40 232 232 094
+40 232 232 095

Completați formularul alaturat pentru orice informație despre DJPP IAȘI. Vom răspunde în cel mai scurt timp.

  Adresa Bulevardul Primăverii 4
  Iași 700160


  Telefon +40 232 232 094
  +40 232 232 095

  Email office@djpp-iasi.ro